Mecànica II

 

L'assignatura Mecànica 2, la qual s'imparteix al Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials, té com a objectiu subministrar als futurs enginyers aeronàutics els principals conceptes necessaris per l'anàlisi de vibracions en estructures. L'estudiant veurà conceptes de mecànica analítica ràpidament aplicats a sistemes d'1, 2 i N graus de llibertat i també a sistemes continus. La vessant pràctica mostrarà els sistemes de sensorització actuals per a la mesura de vibracions en estructures, els mecanismes de post-procés existents, els sistemes d'atenuació de vibracions i l'anàlisi modal tan experimental com per simulació, on s'aplicarà el Mètode del Elements Finits (FEM) per a la resolució de sistemes dinàmics. Per a més detalls remeteu-vos a la Guia Docent.

 

Tot seguit podeu trobar tots els documents necessaris per afrontar l'assignatura: apunts, guions de pràctiques i altres textos d'importància.

 

APUNTS i TRANSPARÈNCIES:

- Presentació de la sessió d'adquisició i processat de senyal.

- Apunts de d'adquisició i processat de senyal.

 

PRÀCTICA 1: Ús dels acceleròmetres

- Guió de la pràctica.

 

PRÀCTICA 2: Caracterització d'un aïllador de vibracions

- Guió de la pràctica

 

(Aquesta pràctica ja no es realitza degut a que ja no es té una versió del programa vàlida per els sistemes operatius dels ordinadors de l'escola)

PRÀCTICA 3: Anàlisi modal i resposta forçada per simulació FEM.

- Teoria bàsica de simulació numèrica de sistemes dinàmics.

- Guia d'utilizació de PATRAN-NASTRAN 2007.

 

(Aquesta pràctica ja no es realitza degut a la falta de professorat)

PRÀCTICA 4: Anàlisi modal experimental.