Gestió del soroll ambiental

 

Aquesta línia de treball inclou l'avaluació del soroll ambiental mitjançant diferents tècniques i el suport a l'administració en la seva gestió.

En el LEAM també es treballa amb la caracterització sonora dels espais urbans i no urbans. És evident la relació entre el so (o soroll) i l'activitat humana, de manera que es pot esperar que es repeteixin certes fenomenologies que permetin establir un marc d'avaluació i actuació entorn al so o soroll (com per exemple la preservació acústica de les zones tranquil·les, d'espais naturals, etc.). En aquest sentit, les mesures de soroll de llarga durada, que permeten conèixer la variabilitat dels nivells sonors al llarg del temps, [1], són una eina important encaminada a obtenir un model que permeti establir l'ambient sonor nocturn en funció de la tipologia i l’ús de cada zona.[3], [4] També es treballa amb la qualificació del so, doncs és reconegut que el Nivell equivalent i la ponderació A, paràmetres usuals de mesura segons la majoria de normatives, no permeten avaluar la totalitat de les situacions, i la seva correlació amb la molèstia no sempre és òptima.

Caracterització sonora dels espais urbans

 

Suport a l'Administració

 

 

El Suport a l'administració en l'elaboració i manteniment de plans de reducció del soroll als nuclis urbans inclou la realització de mapes de soroll, mapes de capacitat, plans d’acció i propostes concretes d'actuació en coordinació amb la administració competent. [2], [5].

Al LEAM es treballa sobretot en la integració de les dades de soroll en format SIG (Sistemes d'Informació Geogràfica). L'objectiu és la integració en un sol mitjà de les dades de soroll i de totes les variables vinculades a la contaminació acústica (asfaltat, línies de bus, zones d'oci, soroll de trànsit de vehicles, ferroviari i aeri, etc.). El creuament d'aquestes dades facilita la presa de decisions dins els plans de gestió del soroll urbà.

Mapa acústic                                                   Pla de mobilitat

 

 

Impacte d’infraestructures

 

El LEAM treballa en l'impacte acústic d’infraestructures, com ara la xarxa viària, infraestructures ferroviàries, infraestructures aeroportuàries (aeroports, heliports), etc... A partir de mesures in situ, es valida el model informàtic mitjançant el qual es fa l'estudi de l'àrea afectada. A partir d'aquesta validació, es fa l'estudi de les mesures correctores més adients per tal de disminuir l'àrea afectada o, en el seu cas, disminuir la població afectada, en col·laboració amb consultories ambientals, administracions etc. El LEAM disposa de la instrumentació necessària per la presa de tot tipus de mesures de soroll i vibracions, així com del programari adequat per la determinació de l'impacte acústic de cada tipus d’infraestructura.

 

[1]    Jiménez S., Alsina R., Perera P, and  Arriaga JM, The european directive on assessment and management of environmental noise. Variability in the noise indicators. Proceedings of Forum Acusticum 02, Sevilla (Spain), 2002.

[2]    Jordi Romeu, Santiago Jiménez, Teresa Pàmies, Meritxell Genescà, Lden assessment methodology for acoustic maps: simulation or measurements? Proceedings of Internoise 2003, Jeju (Korea), 2003.

[3]    J. Romeu, S. Jiménez, M. Genescà, T. Pàmies, R. Capdevila. Spatial sampling for night levels estimation in urban environments. J. Acoust. Soc. Am. 120 (2006), 791-800.

[4]    S. Jiménez, M. Genescà, J. Romeu, A. Sánchez. Estimation of Night Traffic Noise Levels. Acta Acústica united with Acústica. ISSN 1610-1928. Vol 94 (2008) 1-1

[5]    J. Romeu, M. Genescà, T. Pàmies, S. Jiménez. Street Categorization for the Estimation of Day Levels using short-term measurements. Appied Acoustics 72 (2011) 569-577. ISSN 003-682-X